25.05.2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. Jednocześnie informujemy, iż troszczymy się o to by Państwa dane były właściwie zabezpieczone a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne zobowiązującymi  przepisami w tej kwestii. W tym celu podejmujemy działania zmierzające do zachowania najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 (dalej: „Rozporządzenie”) jest:

Domy Biedrzycki – Przemysław Biedrzycki
Wilków nad Wisłą 27
05-155 Leoncin
NIP 838-101-18-77

pbiedrzycki@domybiedrzycki.pl; www.domybiedrzycki.pl

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych

Przy zawieraniu umowy możemy pozyskać Państwa  dane osobowe:

 • imiona i nazwisko
 • adres zamieszkania / korespondencji/ prowadzenia działalności
 • numer kontaktowy / adres e-mail
 • numer identyfikacyjny – zgodny z wymogami prawnymi.

Państwa  dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy  (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
 • realizacji obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia) (np. wystawiania i przechowywania faktur);
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia) (np. ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń).

Państwa dane mogą być również przetwarzane w innych celach, jeżeli udzielili Państwo zgody na takie przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia) – zgoda na działania marketingowe. Prowadzenia działań marketingowych dotyczy w szczególności przekazywania (w tym na adres e-mail) newsletterów, cenników i ofert promocyjnych, informacji handlowych, informacji o organizowanych wydarzeniach, zaproszeń.

Dostęp do Państwa danych

Państwa dane będą udostępnione;

 • podmiotom i organom, którym jesteśmy zobowiązani lub upoważnieni udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. Prokuraturze, Policji);
 • podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonywania zawartych z osobą, której dane dotyczą umów.

III. Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Państwa  dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany  przepisami prawa, w szczególności przez okres wskazany w przepisach podatkowych, rachunkowych, przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych;
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę.

V Mogą Państwo dokonać zgłoszenia w celu realizacji swoich praw w następujący sposób:

a) pisemnie na adres:

Domy Biedrzycki – Przemysław Biedrzycki
Wilków nad Wisłą 27
05-155 Leoncin

b) drogą elektroniczną na adres: biuro@domybiedrzycki.pl

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w następujący sposób:

     a) pisemnie na adres:

Domy Biedrzycki – Przemysław Biedrzycki
Wilków nad Wisłą 27
05-155 Leoncin

b) drogą elektroniczną na adres: biuro@domybiedrzycki.pl

VII. Możliwość wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia

VIII Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w niektórych sytuacjach jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy oraz ustawowo określonych uprawnień i obowiązków. W przypadku niepodania danych osobowych niektórych sytuacjach zmuszeni jesteśmy odmówić zawarcia umowy.

W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie Państwa zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.